Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto

Seinäjoella 3.6.2015  pidetyssä liittokokouksessa hyväksytyt

10 kohtaa ikäihmisten hyväksi  

 

Eläkkeiden ostovoima

1. Lakisääteisen eläkejärjestelmämme on taattava kaikilla tulotasoilla riittävä toimeentulo.
2. Pienempien eläkkeiden ostovoima on turvattava myös taloudellisesti vaikeina aikoina.


Vuoden 2013 tilastotietojen mukaan 80 % eläkeläisistä saa kuukaudessa vähemmän   kuin 2000 euroa, 60 %:lla eläke on alle 1500 euroa. Alle 1000 euron kuukausieläkettä saavia on 25 % eläkeläisistä. Tästä joukosta naisten osuus on noin 50 %.   


Eläkkeiden verotus

3. Eläkkeiden verotus ei saa olla palkkaverotusta ankarampi millään tulotasolla.
4. Välillisen verotuksen korotukset on korvattava pienituloisille kansan- ja takuueläkkeen         tasokorotuksina.

                     

Pienituloisten eläkeläisten aseman kohentamisessa eläketulovähennyksellä on suuri  merkitys. Välillisen verotuksen korotukset rasittavat erityisesti pienituloisia henkilöitä. YLE-verosta on vapautettava henkilöt, joiden tulot ovat enintään takuueläkkeen suuruiset.  

 

Hyvinvointipalvelut
5. Lähipalvelut on turvattava koko maassa sote-uudistuksen toteutuessakin.
6. Omaishoitajien palkkiot on yhtenäistettävä ja maksatus on siirrettävä Kelalle.

                     

 

Ikäihmisen toimintakyvyn ja itsenäisen elämän kannalta merkittävässä asemassa ovat  laadukkaat ja kohtuuhintaiset lähipalvelut. Vanhuspalvelulaki (2013) on kaikelta osin voimassa 1.1.2015 alkaen. Sen toteuttamista on seurattava aktiivisesti. Omaishoitajien aseman kohentamiseen ja heidän jaksamisensa turvaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.  

 

Osallisuus ja kuulluksi tuleminen

7. Vanhusneuvostot on säilytettävä kunnissa.
8. Ikäihmisiä edustavia kansalaisjärjestöjä on kuultava esimerkiksi kunnallisissa lautakunnissa.
 

Suomalaisista 75 % tunnistaa, että ikääntyneitä henkilöitä syrjitään maassamme. Ikääntyneistä 48 % on sitä mieltä, että heidän arvostuksensa on heikentynyt ja 58 % kokee, että heitä ei nähdä ainutkertaisina ihmisinä (TNS-Gallup & EETU ry, 2012-2013). 

 

Kansalaistoiminta
9. Kansalaisjärjestöjen toiminta on turvattava taloudellisesti myös muuttuvissa olosuhteissa.
10. Kilpailu- ja verolainsäädännössä on huomioitava yleishyödyllisten järjestöjen merkitys.

 

Kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävien, ennaltaehkäisevää toimintaa tekevien järjestöjen toiminta on turvattava. Paikallisyhdistysten toiminnalle on taattava toimintatilat korvauksetta.